Начало » Новини »

Дянков отвръща на удара... с цифри

Дата на публикуване: 05.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

Поредните твърдения на г-н Станишев, че фискалната стабилност на страната е под заплаха са неверни. Публичните финанси на България са стабилни. Правителството последователно е доказвало, че фискалната стабилност е основен приоритет на водената от него политика. Това се посочва в официално съобщение на страницата на Министерство на финансите.

Преглед на статистическите данни за периода 2001-2013 г. на Консолидираната фискална програма (КФП), показва дефицит към месец февруари и през години, когато бюджетът е на излишък в годишен план (от 2003 до 2007 г.). Изключение правят годините 2008 и 2009 г. През тези две години са налице еднократни приходи през януари, когато е постъпвал дължим ДДС по разходите на правителството за месец декември на предходната година и са били концентрирани огромни плащания (вкл. и одобрени допълнителни разходи с Решения на Народното събрание и Министерския съвет). През първите месеци на годината са налице силно изразени циклични фактори в приходите и разходите по консолидирания бюджет. Значителни по размер плащания, включително и по обслужването на държавния дълг, в не толкова интензивен за данъчните и неданъчните постъпления период на годината, водят до по-висок дефицит.

За януари 2013 г. дефицитът по КФП е в размер на 536,5 млн. лв., като спрямо предходната година нараства с 238,7 млн. лева. По-високият дефицит през януари 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. се дължи от една страна на по-високите разходи за лихви и вноската на Република България в общия бюджет на ЕС), а от друга на еднократни ефекти в приходите от променените срокове за внасяне на някои данъци. Такива са по Закона за корпоративното подоходно облагане, променени режими при данъка върху доходите за физическите лица и др., поради което част от постъпвалите досега приходи се изместват за следващи месеци.

Нито лихвените плащания, нито вноската в бюджета на ЕС са предизборни харчове на правителството. Правителството в оставка поема само ангажименти, обезпечени в Закона за държавния бюджет за 2013 година.

Тиражираните неверни твърдения от г-н Станишев целят да внушат, че правителството поема ангажименти извън разчетите към ЗДБРБ за 2013 година. Манипулативно са изброени суми и направления за финансиране по одобрени от правителството нормативни актове, без да са изброени посочените в тези актове източници за обезпечаване на необходимия ресурс. Например 30 млн. лв. за строителство на нови детски градини през 2013 г., които са включени в разчетите на закона за бюджета. Г-н Станишев обаче посочва приетото от Министерския съвет постановление за изграждане на детски ясли и детски градини като „непланирани предизборни харчове на правителството". Подобен пример са и цитираните от г-н Станишев 150 млн. лв. за МРРБ, за които в Постановлението на Министерския съвет е посочен конкретен източник.

По отношение на спекулациите за предоставени допълнително 352 млн. лв. по ОП „Околна среда", Министерство на финансите отбелязва, че с дадената възможност за наддоговаряне не се ангажира допълнителен национален ресурс. Водните цикли за Пловдив и Добрич на стойност 231 млн. лв., също са дадени за пример от г-н Станишев макар че с тях не се ангажират средства от националния бюджет, а се дава възможност проектите да се изпълняват до одобряването на апликационните форми от ЕК, което е допустимо съгласно регламентите на ЕС.

Друг неверен пример на г-н Станишев за „непредвидени разходи" е и изплатената през февруари т.г. сума за директни плащания за селскостопанските производители. Тези средства се залагат ежегодно в разчетите към ЗДБРБ за съответната година. Тези плащания са авансови и в срок от около 45 дни подлежат на възстановяване от ЕК.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010