Начало » Новини »

Държавен дълг, януари 2013 г.

Дата на публикуване: 01.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на януари възлиза на 6 196,1 млн. евро, от който вътрешният е 2 591,1 млн. евро, а външният е 3 605,1 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи намаление приблизително с 795,1 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на декември. Това се дължи главно на намаляване размера на външния дълг в резултат на извършените плащания по емисия глобални облигации, деноминирани в евро, с падеж 15.01.2013 г., в размер на 818,5 млн. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към БВП* възлиза на 15,0%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 8,7%, а на вътрешния държавен дълг е 6,3% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41,8%, а външните - от 58,2%.

В края на януари валутната структура на дълга достига следните стойности:
55,1% - в евро;
29,1% - в левове;
14,0% - в щатски долари;
1,8% - в други валути.

Извършените плащания по държавния дълг през януари възлизат на 1 918,2 млн. лв.
По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на плащанията деноминирани в евро - 89,9%, следван от 6,7% на тези в лева и 3,4% в щатски долари.
Държавногарантираният дълг през месец януари достига до 491,4 млн. евро.

В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 24,7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Това се дължи главно на извършените погашения по външните държавногарантирани заеми, както и на регистрираната през месеца валутнокурсова разлика.

Към края на януари вътрешните държавни гаранции са в размер 12,0 млн. евро. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,2%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/ „Месечен бюлетин „Държавен дълг".
 
*По прогнозни данни за БВП за 2013 г.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010