Начало » Новини »

457 млн. лв. бюджетен дефицит

Дата на публикуване: 03.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 536.5 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 456.9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 79.5 млн. лв. За сравнение бюджетното салдо за януари 2012 г. бе отрицателно в размер на 297.8 млн. лв., а за януари 2011 г. бе отчетен дефицит в размер на 477.3 млн. лв.

Формирането на отрицателно салдо за януари по консолидирания бюджет се дължи основно на високите лихвени разходи за месеца (293.4 млн. лв.), свързани с плащания по обслужването на държавния дълг в съответствие с лихвения календар. Лихвените плащания през януари 2013 г. са по-високи и поради изплатения лихвен купон по падежираните глобални облигации от 2002 година. Ефектите от по-високите разходи за лихви и по-високият размер на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС през януари 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. (вноската в бюджета на ЕС е с 45.5 % по-висока през януари 2013 г.) водят до нарастване на общите разходи по КФП.

Следва също така да се вземат предвид и еднократните ефекти от променените срокове за деклариране и внасяне на някои данъци. Поради промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, променени режими при ДДФЛ и други нормативни промени част от постъпвалите досега приходи от корпоративни данъци и ДДФЛ се изместват в следващи периоди на годината.

Основни параметри по КФП към януари 2013 г.
Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво за месец януари са в размер на 1 787.9 млн. лв., или 5.8 % от годишните разчети за 2013 година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец януари възлиза на 1 504.7 млн. лв., което е 84.2 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 168.6 млн. лв., което е 4.1 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 885.4 млн. лв., което е 7.2 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС - 587.6 млн. лв., или 7.5 %; от акцизи - 286.0 млн. лв., или 6.6 %; от мита - 11.4 млн. лв., или 9.5 %. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 35.5 млн. лв., или 4.1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за януари са 415.2 млн. лв., което представлява 6.8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 283.2 млн. лв. или 3.9 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.01.2013 г. възлизат на 2 324.3 млн. лв., което е 7.3 % от годишния разчет. Спрямо месец януари 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 126.6 млн. лв. (5.8 %). В структурно отношение спрямо януари 2012 г. разходите за субсидии за нефинансови предприятия са по-ниски, докато нарастване има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи и вноската в общия бюджет на ЕС. Текущите нелихвени разходи са в размер на 1 790.5 млн. лв. (7.3 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 150.2 млн. лв. (2.7 % от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 293.4 млн. лв. (33.5 % от планираните за 2013 г.). През януари 2013 г. са изплатени 240.5 млн. лв. лихви по външни заеми, а лихвите по вътрешни заеми са в размер на 52.9 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за януари 2013 г. от централния бюджет възлиза на 90.2 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Фискалният резерв към 31.01.2013 г. е в размер на 4.1 млрд. лв. Факторите, оказали влияние върху размера на фискалния резерв през януари 2013 г. са отрицателното бюджетно салдо за месеца, както и операции в частта на финансирането - основно изплатени погашения по глобалните облигации с падеж януари 2013 г. в размер на 1.5 млрд. лв. и погашения по ДЦК на вътрешния пазар в размер на 0.1 млрд. лв. Заедно с лихвените плащания в размер на 0.3 млрд. лв. плащанията по обслужването на дълга за януари възлизат на 2 млрд. лв.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 януари 2013 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети. Пълната информация може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010