Начало » Новини »

Ръст на БВП за 2012 - 0.8%

Дата на публикуване: 06.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП възлиза на 21 085 млн. лв. по текущи цени, показват данни на НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 780 млн., като на човек от населението се падат 1 478 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и запазване на равнището спрямо третото тримесечие на 2012 година.

През 2012 г. БВП възлиза на 77 583 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 39 667 млн. евро, като на човек се падат 5 436 евро. БВП за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 година.

Четвърто тримесечие на 2012 година
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2012 г. възлиза на 21 085 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 892 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.509179 лв. за щатски долар БВП възлиза на 13 971 млн. долара и съответно на 1 916 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 780 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 478 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2012 г. възлиза на 18 356 млн. лв. по текущи цени.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.8 процентни пункта и достига 4.3%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 69.4% при 70.8% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2012 г. се изразходват 81.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 23.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни изменения
През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП запазва равнището си спрямо третото тримесечие на 2012 г. , докато брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0.2%. По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2012 г. крайното потребление бележи спад от 0.1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.4%. Износът на стоки и услуги също намалява - с 0.6%, както и вносът на стоки и услуги - с 2.3%.

Годишни изменения
БВП нараства с 0.5% през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
През четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0.6%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрен сектор - с 2.3%, промишленост - с 3.7%, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство - с 3.8%, държавно управление, хуманно здравеопазване и социална работа и образование - с 2.9%, и други услуги - с 8.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има индивидуалното потребление - с 1.3%. Колективното крайно потребление запазва равнището си спрямо съответното тримесечие на предходната година. Брутообразуването на основен капитал бележи ръст от 1.5%, докато вносът и износът на стоки и услуги спадат (намаляват) съответно с 0.5 и 2.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

2012 година
БВП за 2012 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 година. Брутната добавена стойност реално се увеличава с 0.3%.

Пълният доклад на НСИ може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010